Press footage

Photo: European Green Party
Photo: European Green Party
Photo: European Green Party
Photo: European Green Party
Photo: Dominik Butzmann